• obhajoba v trestním řízení
 • zastupování¨poškozeného v trestním řízení
 • sepis a podání trestních oznámení, příp. jiných podání v trestním řízení

   

   

 • sepis a revize občanskoprávních smluv (kupní smlouva, darovací smlouva, nájemní smlouva, smlouva o dílo a další)
 • poradenství v oblasti věcných práv (vlastnické právo, spoluvlastnictví, věcná břemena)
 • mimosmluvní závazkové vztahy (náhrada škody, bezdůvodné obohacení)
 • správa, vymáhání a zajištění pohledávek
 • kompletní servis při převodu nemovitostí vč. poskytování služeb advokátní úschovy
 • poradenství v oblasti exekucí
 • zastupování v řízení před soudy
 • sepis a revize obchodních smluv
 • poradenství v oblasti obchodních korporací (převody obchodní podílů, sepis zakladatelských dokumentů, změny v obchodních korporacích, příprava a vedení valných hromad apod.)
 • správa, vymáhání a zajištění pohledávek
 • směnky
 • zastupování v řízení před soudy
 • rozvod manželství
 • úprava poměrů k nezletilým dětem (výživné, svěření do péče)
 • výživné nerozvedené/rozvedené manželky/manžela
 • problematika SJM (vypořádání, rozšíření, zúžení)
 • zastupování v řízení před soudy
 • sepis a revize smluv a dalších pracovněprávních dokumentů
 • zastoupení v pracovněprávních sporech, vč. sporů z neplatného rozvázání pracovního poměru
 • poradenství při vzniku, změně zániku, pracovněprávních vztahů
 • sepis insolvenčního návrhu
 • přihlášení pohledávky do insolvence
 • zastupování v incidenčních sporech
 • zastupování ve sporech o vyloučení věci z majetkové podstaty
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • zastupování v řízení o správní žalobě